RSS
A A A
SmodBIP

Organizacja

Organy Centrum i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje.

Organami Centrum współdziałającymi między sobą w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych są:
a) Dyrektor – mgr Mariusz Klimczewski,
b) Rada Pedagogiczna.

Dyrektor
Dyrektor organizuje i nadzoruje całokształt pracy wszystkich jednostek organizacyjnych Centrum oraz odpowiada za działalność:
a) dydaktyczno-wychowawczą,
b) administracyjno-gospodarczą,
c) finansową.

Dyrektor realizuje następujące zadania:
a) kieruje działalnością Centrum i reprezentuje go na zewnątrz,
b) prowadzi wszystkie sprawy organizacyjne i kontrolne mające na celu prawidłową pracę Centrum,
c) ustala corocznie organizację pracy Centrum na terenie województwa i przedstawia ją do zatwierdzenia Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
d) współpracuje z dyrektorami ośrodków innych województw w celu organizowania dokształcania dla uczniów w zawodach unikalnych.

Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Centrum w zakresie realizacji jego statutowych zadań. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Centrum.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
Do kompetencji stanowiących Radę Pedagogiczną należy:
a) przygotowanie projektu statutu, jego zmian oraz ich uchwalenie,
b) zatwierdzenie planu pracy Centrum,
c) zatwierdzenie regulaminów o charakterze wewnętrznym,
d) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji młodocianych,
e) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
f) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
g) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy młodocianych.
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Centrum, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
b) projekt planu finansowego Centrum,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) propozycje dyrektora w sprawie powołania lub odwołania osób na stanowiskach kierowniczych,
f) kandydata do powierzenia funkcji dyrektora.

Struktura organizacyjna CentrumOpublikował: Kinga Kojro
Publikacja dnia: 13.02.2020
Podpisał: Kinga Kojro
Dokument z dnia: 10.11.2010
Dokument oglądany razy: 4 513