RSS
A A A
SmodBIP

Status prawny

Ośrodek został powołany do życia zarządzeniem z dnia 13.06.1961r. Nr SZ3-Oa/10/61,
od dnia 01.09.1961r.
Podstawą prawną działania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego są:
1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz.483).
2) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty tekst jednolity (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r.
w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2003 r. nr 132, poz. 1225),
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. z 2003r Nr 132, poz. 1226).
5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, z niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania (Dz. U. z 2002r. Nr 15, poz. 142, załącznik 13).
6) Konwencja Praw Dziecka.
7) Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. tekst jednolity (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
8) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego
(Dz. U. z 2009r. Nr 99, poz. 828).
10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego
z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)Opublikował: Michał Adranowicz
Publikacja dnia: 27.11.2019
Podpisał: Kinga Kojro
Dokument z dnia: 10.11.2010
Dokument oglądany razy: 3 820