RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.02.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana formatu pliku - Struktura organizacyjna

Organizacja

Organy Ośrodka i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje.

Organami Ośrodka współdziałającymi między sobą w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych są:
a) Dyrektor – mgr Mariusz Klimczewski,
b) Rada Pedagogiczna.

Dyrektor
Dyrektor organizuje i nadzoruje całokształt pracy wszystkich jednostek organizacyjnych Ośrodka oraz odpowiada za działalność:
a) dydaktyczno-wychowawczą,
b) administracyjno-gospodarczą,
c) finansową.

Dyrektor realizuje następujące zadania:
a) kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz,
b) prowadzi wszystkie sprawy organizacyjne i kontrolne mające na celu prawidłową pracę Ośrodka,
c) ustala corocznie organizację pracy Ośrodka na terenie województwa i przedstawia ją do zatwierdzenia Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
d) współpracuje z dyrektorami ośrodków innych województw w celu organizowania dokształcania dla uczniów w zawodach unikalnych.

Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji jego statutowych zadań. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
Do kompetencji stanowiących Radę Pedagogiczną należy:
a) przygotowanie projektu statutu, jego zmian oraz ich uchwalenie,
b) zatwierdzenie planu pracy Ośrodka,
c) zatwierdzenie regulaminów o charakterze wewnętrznym,
d) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji młodocianych,
e) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
f) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
g) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy młodocianych.
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Ośrodka, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
b) projekt planu finansowego Ośrodka,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) propozycje dyrektora w sprawie powołania lub odwołania osób na stanowiskach kierowniczych,
f) kandydata do powierzenia funkcji dyrektora.

Struktura organizacyjna OśrodkaOpublikował: Kinga Kojro
Publikacja dnia: 23.02.2011
Podpisał: Kinga Kojro
Dokument z dnia: 10.11.2010
Dokument oglądany razy: 733