RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.08.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Procedury Covid 19

Procedura bezpiecznego zakwaterowania w budynku internatu

1. Do internatu kwaterowani są uczniowie zakwalifikowani przez internat KPCKZ w Bydgoszczy.

2. Rodzice oraz opiekunowie ze względów bezpieczeństwa nie mogą wejść do budynku internatu.

3. Wychowankowie podczas zakwaterowania zobowiązani są do posiadania własnych środków ochrony osobistej oraz przestrzegania obostrzeń wynikających z panującej sytuacji.

4. Do internatu będą wpuszczani wyłącznie wychowankowie, którzy nie wykazują objawów chorobowych. wskazujących na infekcję i nie mieli w ostatnich 2 tygodniach kontaktu z osobą zarażoną korona wirusem.

5. Po wejściu do internatu każdemu wychowankowi będzie mierzona temperatura bezdotykowym termometrem.

6. Po każdorazowym wejściu do budynku internatu należy zdezynfekować dłonie.

7. Na terenie internatu należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób.

8. W czasie zakwaterowania w internacie obowiązuje zakaz zapraszania do swoich pokoi innych wychowanków. Należy unikać spotkań grupowych.

Procedura bezpiecznego poruszania się w budynku Internatu

1. W placówce obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób z zewnątrz.
2. Wychowanek zobowiązany jest do poruszania się najkrótszą trasą ruchu w częściach wspólnych internatu.
3. Na terenie internatu należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób: koleżanek, kolegów, wychowawców i innych pracowników internatu.
4. Każdorazowy powrót do internatu musi być poprzedzony dezynfekcją rąk.
5. Wychowanek zobowiązany jest do maksymalnego przestrzegania zasad higieny ( częste mycie rąk ).
6. Zaleca się ograniczenie wyjść poza teren internatu.

Procedura bezpiecznego przebywania w pokojach Internatu

1. Wychowanek mieszkający w danym pokoju zobowiązany jest do maksymalnego przestrzegania zasad higieny osobistej, częstego mycia i dezynfekcji rąk. Wychowanek zobowiązany jest do utrzymania czystości w pokoju, regularnego wietrzenia podczas przebywania w nim.
2. W każdym pokoju obowiązuje grafik dyżurów porządkowych ze szczególnym naciskiem na dezynfekcję wspólnych powierzchni dotykowych tj. blatów, klamek, poręczy krzeseł, uchwytów, włączników światła. Porządków w pokojach i dezynfekcji dokonują mieszkańcy pod nadzorem wychowawcy.
3. W pokojach obowiązuje zakaz przyjmowania gości.
4. Mając na uwadze zalecenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom epidemicznym należy zabierać z domu do internatu jedynie niezbędne rzeczy osobiste.

Procedura bezpiecznego korzystania z łazienki i toalet internatu

1. Podczas korzystania z łazienki i toalety wychowanek zobowiązany jest do maksymalnego przestrzegania zasad higieny osobistej, po skorzystaniu z toalety dokładnie myje ręce mydłem, utrzymania bezpiecznej odległości.

2. Wychowanek zobowiązany jest do korzystania wyłącznie ze swoich przyborów i akcesoriów higieny osobistej.

3. Po skończonej toalecie wychowanek pozostawia po sobie porządek, zabiera wszystkie rzeczy osobiste z łazienki.

4. Zużyte przedmioty higieny osobistej wychowanek wyrzuca do specjalnych pojemników.

5. W łazience przebywają tylko osoby wykonujące czynności higieniczne.

Procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki internatu

1. Wychowankowie korzystają ze stołówki według określonego grafiku.

2. Grafik wywieszany jest na tablicach informacyjnych internatu

3. Przed wejściem do stołówki należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.

4. Wychowawca pełniący dyżur przy wejściu na stołówkę nadzoruje dezynfekcję rąk osób wchodzących na stołówkę.

5. Do stołówki wchodzimy pojedynczo.

6. Podczas posiłku przy stole w stołówce mogą przebywać tylko dwie osoby.

7. Wszystkie posiłki są porcjowane i wydawane przez obsługę.

8. Wychowanek po zdezynfekowaniu rąk pobiera posiłek przy okienku i zajmuje miejsce przy stoliku. odnosi naczynia do punktu zwrotu naczyń zachowując bezpieczną odległość.

9. Osoba pełniąca dyżur w stołówce dezynfekuje zwalniane miejsce.

10. Do pokoju można wziąć ze stołówki tylko żywność hermetycznie zamkniętą (jogurty, soki itp.).

11. Obowiązuje zakaz przebywania w stołówce poza wyznaczonymi godzinami na posiłki.

Procedura szybkiej ścieżki kontaktu z rodzicami wychowanka w przypadku złego samopoczucia lub podejrzenia zakażeniem COVID –19 wychowanka przebywającego w placówce

1. W przypadku zauważenia niepokojących objawów dotyczących zdrowia wychowanka przebywającego w internacie należy bezzwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów wychowanka a jego odizolować od pozostałych osób przebywających w placówce.
2. Ustala się, że powiadomienie rodziców/opiekunów nastąpi poprzez informację telefoniczną.
3. Każdy rodzic/opiekun zobowiązany podać na oświadczeniu wychowanka aktualny numer telefonu, pod którym zawsze będzie dostępny.
4. Rodzice/opiekunowie, są zobligowani do niezwłocznego odebrania wychowanka z Internatu własnym środkiem transportu - unikając transportu zbiorowego.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia
zakażenia wychowanka wirusem COVID – 19


1. W internacie jest wyznaczone miejsce do izolacji ucznia, u którego stwierdzono objawy chorobowe.

2. Jeżeli wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej (kaszel katar, podwyższona temperatura, trudności w oddychaniu) należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego pomieszczeniu .

3. Należy bezzwłocznie powiadomić Kierownika Internatu, odizolować ucznia w pomieszczeniu do tego przeznaczonym i zawiadomić rodziców/prawnych opiekunów. Rodzice/opiekunowie, są zobligowani do niezwłocznego odebrania wychowanka z Internatu własnym środkiem transportu - unikając transportu zbiorowego.

4. Rodzic/opiekun prawny odbierający wychowanka z izolatki musi być zaopatrzony w środki ochrony osobistej .

5. Następnie należy poddać gruntownemu sprzątaniu obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi z pokoju do izolatki.

Procedura Instrukcja skutecznej dezynfekcji rąk.
Używać środka do dezynfekcji rąk, który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

1. Nanieś taką ilość preparatu, aby dłonie były całkowicie zwilżone.

2. Pocieraj dłonią o dłoń rozprowadzając preparat na całą powierzchnię.

3. Pocieraj wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni i odwrotnie.

4. Spleć palce i pocieraj wewnętrznymi częściami dłoni.

5. Pocieraj górną część palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni i odwrotnie.

6. Ruchem obrotowym pocieraj kciuk lewej dłoni wewnętrzną częścią prawej dłoni i odwrotnie.

7. Ruchem okrężnym opuszkami palców prawej dłoni pocieraj wewnętrzne zagłębienie lewej dłoni i odwrotnie.

8. Po wyschnięciu ręce są zdezynfekowane. Dezynfekując dłonie w miejscu publicznym staraj się nie dotykać zdezynfekowanymi rękoma klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia, mogą znajdować się na nich liczne bakterie.Opublikował: Michał Adranowicz
Publikacja dnia: 28.08.2020
Podpisał: Michał Adranowicz
Dokument z dnia: 28.08.2020
Dokument oglądany razy: 44